Surya Dev Aarti, Jai Kashyap Nandan - English Lyrics

surya dev

Jai Kashyap Nandan is one of the most famous Aartis of Lord Surya. This famous Aarti of Lord Surya is recited on most occasions related to Lord Surya.

image
॥ Aarti Shri Surya Ji ॥

Jai Kashyap-Nandan,Om Jai Aditi-Nandan।
Tribhuvana-Timira-Nikandana,Bhakta-Hridaya-Chandana॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

Sapta-Ashvaratha Rajita,Ek Chakradhari।
Dukhahari-Sukhakari,Manasa-Mala-Hari॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

Sura-Muni-Bhusura-Vandita,Vimala Vibhavashali।
Agha-Dala-Dalana Diwakara,Divya Kirana Mali॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

Sakala-Sukarma-Prasavita,Savita Shubhakari।
Vishwa-Vilochana Mochana,Bhava Bandhana Bhari॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

Kamala-Samuha-Vikasaka,Nashaka Traya Tapa।
Sevata Sahaja Harata,Ati Manasija-Santapa॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

Netra-Vyadhi-HaraSurvara Bhu-Pida-Hari।
Vrishti-VimochanaSantata Parahita-Vratadhari॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।

Suryadeva Karunakara,Ab Karuna Kijai।
Hara Agyana-MohaSab Tatvagyana Dijai॥

Jai Kashyap-Nandan, Om Jai Aditi-Nandan।
x
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights