Gayatri Mata Aarti

gayatri mata

Goddess Gayatri is the manifestation of Goddess Saraswati and consort of Lord Brahma. Goddess Gayatri is regarded as Veda Mata i.e. the mother of all Vedas. Goddess Gayatri is venerated as Hindu Trimurti i.e. Lord Brahma, Lord Vishnu and Lord Mahesh. She is the embodiment of Goddess Lakshmi, Goddess Parvati and Goddess Saraswati.

image
॥ Shri Gayatriji Ki Aarti ॥

Jai Gayatri Mata is one of the most famous Aarti of Gayatri Mata. This famous Aarti is recited on most occasions related to Gayatri Mata.
Jayati Jai Gayatri Mata,Jayati Jai Jayati Mata।
Sat Maraga Para Hamen Chalao,Jo Hai Sukhadata॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।

Adi Shakti Tuma Alakha NiranjanaJaga Palana Kartri।
Dukha, Shoka, Bhaya, Klesha,Kalaha Daridraya Dainya Hartri॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।

Brahri Rupini, Pranata Palini,Jagatadhatri Ambe।
Bhavabhayahari, Janahitakari,Sukhada Jagadambe॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।

Bhayaharini Bhavatarini Anaghe,Aja Ananda Rashi।
Avikari, Aghahari, Avichalita,Amale, Avinashi॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।

Kamadhenu Sat Chit Ananda,Jai Ganga Gita।
Savita Ki Shashwati Shakti,Tuma Savitri Sita॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।

Rig, Yaju, Sama, Atharva,Pranayini, Pranava Mahamahime।
Kundalini Sahastrara,Sushumna, Shobha Guna Garime॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।

Swaha, Swadha, Shachi,Brahmani, Radha, Rudrani।
Jai Satarupa, Vani, Vidya,Kamala, Kalyani॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।

Janani Hama Hai, Dina, Hina,Dukha, Daridra Ke Ghere।
Yadyapi Kutila, Kapati Kaputa,Tau Balaka Hai Tere॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।

Snehasani Karunamayi Mata,Charana Sharana Dijai।
Bilakha Rahe Hama Shishu Suta Tere,Daya Drishti Kijai॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।

Kama, Krodha, Mada, Lobha,Dambha, Durbhava, Dvesha Hariye।
Shuddha Buddhi, Nishpaapa Hridaya,Mana Ko Pavitra Kariye॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।

Tuma Samartha Saba Bhanti Tarini,Tushti, Pushti Trata।
Sat Marga Para Hame Chalao,Jo Hai Sukhadata॥

Jayati Jai Gayatri Mata…।


॥ Shri Gayatriji Ki Aarti ॥

Aarti Shri Gayatri Ji Ki is another popular Aarti of Gayatri Mata. This Aarti is recited on most occasions related to Gayatri Mata.

Aarti Shri Gayatriji Ki।
Gyanadipa Aura Shraddha Ki Bati।
So Bhakti Hi Purti Karai Jaham Ghi Ko॥

Aarti Shri Gayatriji Ki।

Manasa Ki Shuchi Thala Ke Upara।
Devi Ki Jyota Jagai, Jaham Niki॥

Aarti Shri Gayatriji Ki।

Shuddha Manoratha Te Jahan Ghanta।
Bajain Karai Asuha Hi Ki॥

Aarti Shri Gayatriji Ki।

Jake Samaksha Hame Tihu Loka Ke।
Gaddi Mile Sabahu Lagai Phiki॥

Aarti Shri Gayatriji Ki।

Sankata Avai Na Pasa Kabau Tinhe।
Sampada Aur Sukha Ki Banai Liki॥

Aarti Shri Gayatriji Ki।

Aarti Prema Sau Nema So Kari।
Dhyavahin Murati Brahma Lali Ki॥

Aarti Shri Gayatriji Ki।
x
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights